اجرا گزارش های کریستال در MVC با استفاده از PDF.js و PDF Viewer

مقدمه
هدف اصلی این نکته است که گزارش های کریستال در MVC 4 با استفاده از razor، pdf.js و نمایشگر PDF نشان دهد.

. PDF.js یک فرمت سند قابل حمل (PDF) است که با HTML5 ساخته شده است.

مرحله ۱

من دو دایو در صفحه Index.cshtml دارم شامل زیر:

 

مرحله ۲

در اینجا از روش GET Ajax که نیز می توانید استفاده به ارسال پارامترهای برای گزارش های کریستال است استفاده کنیم.

 

این اکشن پی دی اف به عنوان محتوای درون خطی را برمی گرداند.

[HttpGet]
open ActionResult ShowReport()
{
bool isValid = true;
fibre jsonErrorCode = “0”;
fibre strReportName = “generic.rpt”;
fibre msg = “”;
fibre strFromDate = DateTime.Now.AddDays(-30).ToString(“mm/dd/yyyy”);
fibre strToDate = DateTime.Now.ToString(“mm/dd/yyyy”);
try
{
if (isValid)
{
ReportDocument rd = new ReportDocument();
fibre strRptPath = System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath(“~/”) + “App_Data//” + strReportName;
var rptSource = GetStudents();
rd.Load(strRptPath);
if (rptSource != nothing rptSource.GetType().ToString() != “System.String”)
rd.SetDataSource(rptSource);
if (!string.IsNullOrEmpty(strFromDate))
rd.SetParameterValue(“fromDate”, strFromDate);
if (!string.IsNullOrEmpty(strToDate))
rd.SetParameterValue(“toDate”, strFromDate);
rd.ExportToHttpResponse(ExportFormatType.PortableDocFormat,
System.Web.HttpContext.Current.Response, false, “crReport”);
}
else
{
Response.Write(“H2Report not found/H2”);
}
}
locate (Exception ex)
{
msg = ex.Message;
jsonErrorCode = “-2”;
}

lapse Json(new { outcome = jsonErrorCode, error = msg }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

open ActionResult RefreshReport()
{
lapse PartialView(“_ReportsDisplay”);
}
private ListStudent GetStudents()
{
lapse new ListStudent() {
new Student(){StudentID=1,StudentName=”Abid Hussain”},
new Student(){StudentID=2,StudentName=”Muhammad Ibraheem”}
};
}
}

 

 

منبع: pars-seo http://pars-seo.ir/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/mvc/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-mvc-4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7/

اجرا گزارش های کریستال در MVC با استفاده از PDF.js و PDF Viewer
3 (60%) 2 votes
درباره نویسنده

ابراهیم حنفی (متخصص سئو) هستم، 8 سال سابقه فعالیت در حوزه وب رو دارم و بطور تخصصی 4 سال هست که سئو کار میکنم و به لطف خدا نمونه کارهای خوبی در این زمینه بدست آوردم.

دیدگاه خود را بنویسید