گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است

e021a_65-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%B0%D9%81-url-270x135 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است

آمار حذف کپی رایت URL در هفته تقریبا دو برابر همین موقع در سال گذشته است. آماری درخواست های حذف کپی رایت URL ای که برای گوگل ارسال می شود با نرخ صعودی در حال افزایش است. بر اساس آخرین گزارش داده ها، طی این هفته گوگل ۱۵,۶۵۹,۲۱۲ درخواست در این موضوع داشته است؛ یعنی به طور متوسط ۲٫۲ میلیون درخواست در روز. این آمار در مقایسه با سال گذشته افزایش ناگهانی و سریعی است در حالیکه گوگل اعلام کرده که ۸٫۲ میلیون درخواست در سال ۲۰۱۴ داشته است. طی ماه گذشته گوگل گفت که ۶۵۱۲۲۰۲۳ میلیون درخواست برداشتن کپی رایت برای ۷۲۲۰۷ دامین مشخص از ۵۴۹۲ دارندگان کپی رایت داشته است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، بین سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ماه ژانویه Torrent Freak گزارش داده است که میزان این درخواست ها ۷۵ درصد افزایش یافته است. آخرین گزارش نموداری شامل سازمانهای از کار افتاده گزارشگر و دارندگان کپی رایتی که بین دامین های برتر بوده اند شده است.

منبع : Searchengineland

تاریخ خبر : ۱۷-۹-۹۴

۵e021a_1star گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استe021a_1star گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استe021a_1star گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استe021a_1star گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استe021a_1star گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
aeff2_facebook گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استc9d5b_twitter گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استc9d5b_google_plus گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده استbc84f_share_save_120_16 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است

نوشته های مشابه

bc84f_%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-60x60 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
a6938_%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-60x60 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
68a11_%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85-60x60 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
85a6e_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B3%DB%8C-60x60 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
85a6e_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-4.2-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-60x60 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
a7955_%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-URL%D9%87%D8%A7-60x60 گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است

منبع: http://fastseo.ir/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-65-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

گوگل در ماه اخیر بیش از ۶۵ میلیون درخواست حذفURL دریافت کرده است
5 (100%) 1 vote
درباره نویسنده

ابراهیم حنفی (متخصص سئو) هستم، 8 سال سابقه فعالیت در حوزه وب رو دارم و بطور تخصصی 4 سال هست که سئو کار میکنم و به لطف خدا نمونه کارهای خوبی در این زمینه بدست آوردم.

دیدگاه خود را بنویسید